Polityka prywatności

Wprowadzenie

Cieszymy się, że zdecydowałeś się odwiedzić witrynę Sprawy odwrotnej! Dbamy o Twoją prywatność i informacje, którymi się z nami dzielisz, i chcemy, abyś zrozumiał, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy informacje, które o Tobie gromadzimy. Firma Reverse Case szanuje prywatność danych i stosuje najlepsze praktyki w zakresie zgodności z obowiązującym prawem i przepisami dotyczącymi prywatności, w tym z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych.

Korzystanie z witryny internetowej

Niniejsza polityka prywatności opisuje informacje, które zbieramy od użytkownika oraz sposób, w jaki mogą być one przechowywane i przetwarzane przez firmę Reverse Case.

Niniejsza witryna internetowa oraz powiązane z nią wydarzenia i publikacje dotyczące Sprawy odwrotnej dostarczają produkty, treści i usługi dla odbiorców profesjonalnych i konsumentów i nie są przeznaczone dla osób poniżej 13 roku życia. Nie gromadzimy ani nie przechowujemy świadomie danych osobowych dostarczonych przez osoby poniżej 13 roku życia.

Jeśli jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej (UE), pamiętaj, że niektóre postanowienia niniejszej polityki prywatności odnoszą się wyłącznie do Ciebie.

Jakie informacje gromadzimy

Reverse Case gromadzi dane o użytkowniku, które są ograniczone do informacji, jakie można znaleźć na typowej wizytówce: imię, nazwisko, e-mail. W niektórych przypadkach możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji zawodowych, takich jak wielkość firmy, dla której pracujesz, oraz rodzaj branży.

Aby wzbogacić i/lub zaktualizować informacje przekazane nam przez użytkownika, możemy połączyć je z informacjami zawodowymi lub danymi osobowymi, które zbieramy ze źródeł stron trzecich. Dane osobowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, to informacje osobiste i zawodowe dostarczone przez użytkownika, a także informacje uzyskane ze źródeł zewnętrznych, które zazwyczaj łączymy jako jeden rekord użytkownika.

Niniejsza witryna gromadzi i przechowuje pewne informacje automatycznie przy użyciu plików cookie i podobnych technologii, w tym adresy IP, region lub ogólną lokalizację komputera lub urządzenia uzyskującego dostęp do Internetu, typ przeglądarki, system operacyjny, historię przeglądania stron oraz inne informacje o użytkowaniu. Więcej szczegółów można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Jednak w zakresie, w jakim plik cookie może jednoznacznie zidentyfikować komputer, urządzenie mobilne lub tablet albo osobę korzystającą z tego Urządzenia, a użytkownik jest rezydentem UE, zgodnie z GDPR są to dane osobowe.  W związku z tym niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do takich danych osobowych gromadzonych przez Reverse Case.

Możemy korzystać z usług firm reklamowych będących stronami trzecimi w celu gromadzenia danych i/lub wyświetlania reklam, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę lub aplikację. Firmy te mogą wykorzystywać informacje o wizytach użytkownika w tej i innych witrynach lub aplikacjach w celu dostarczania reklam dotyczących towarów i usług, które mogą zainteresować użytkownika. Należy pamiętać, że ustawienia przeglądarki mogą nie pozwalać na kontrolowanie technologii wykorzystywanych przez te firmy zewnętrzne.

W jaki sposób gromadzimy te dane

Możemy gromadzić dane osobowe użytkownika podczas rejestracji w celu otrzymywania produktów, treści lub usług oferowanych przez firmę Reverse Case lub jej sponsorów będących stronami trzecimi, takich jak publikacje, subskrypcje, konkursy, biuletyny, członkostwo, treści premium, webcasty, wideo, białe księgi, seminaria online, konferencje i wydarzenia.

Co się stanie, jeśli nie podasz danych osobowych?

Abyśmy mogli dostarczać produkty, treści lub usługi, o które prosisz, potrzebujemy Twoich danych osobowych. Dlatego też, jeśli nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli dostarczyć produktów, treści lub usług.

Wydawnictwo Odwrócona Sprawa

Niniejsza witryna jest jedną z wielu witryn obsługiwanych przez firmę Reverse Case i jej grupę przedsiębiorstw, które wspólnie określamy mianem sieci wydawniczej Reverse Case. Tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, możemy udostępniać zebrane dane osobowe innym firmom należącym do sieci Reverse Case Publishing Network, aby zapewnić użytkownikowi informacje o produktach, treściach i usługach, które mogą go zainteresować, oraz do wewnętrznych celów analitycznych i rozwoju działalności. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z listą publikacji internetowych i drukowanych należących do sieci Reverse Case Publishing Network.

Jak chronimy dane osobowe użytkowników?

Bezpieczeństwo danych osobowych

Reverse Case utrzymuje zabezpieczenia, które obejmują techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem, nieupoważnionym wykorzystaniem, dostępem, niezamierzonym ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, a także wymagamy od stron trzecich, z którymi zawieramy umowy w celu wspierania działań biznesowych Reverse Case, aby również stosowały rozsądne środki bezpieczeństwa (patrz „Kiedy i jak udostępniamy informacje innym” poniżej).

Na bieżąco aktualizujemy i testujemy zabezpieczenia oraz ograniczamy dostęp do danych osobowych użytkownika tylko do tych osób, które muszą je znać, aby móc dostarczać użytkownikowi produkty, treści lub usługi firmy Reverse Case.

Przechowywanie danych osobowych

Możemy przechowywać dane osobowe użytkownika przy użyciu własnych, bezpiecznych serwerów Reverse Case lub innych technologii hostowanych wewnętrznie.  Dane osobowe użytkownika mogą być również przechowywane przez strony trzecie, za pośrednictwem usług w chmurze lub innej technologii, z którymi firma Reverse Case zawarła umowę, w celu wsparcia operacji biznesowych firmy Reverse Case (patrz „Kiedy i jak udostępniamy informacje użytkownika innym” poniżej).

Te strony trzecie nie wykorzystują ani nie mają dostępu do danych osobowych użytkownika w sposób inny niż do przechowywania i pobierania danych w chmurze, a Reverse Case wymaga od takich stron stosowania co najmniej takiego samego poziomu bezpieczeństwa, jaki stosujemy do ochrony danych osobowych użytkownika (patrz „Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika” powyżej).

Co robimy z gromadzonymi przez nas danymi osobowymi

Gromadzone przez nas dane osobowe wykorzystujemy do komunikowania się z użytkownikiem, spełniania jego próśb, ulepszania naszych usług oraz przedstawiania innych informacji i ofert, które mogą go zainteresować.

Aby komunikować się z użytkownikiem

Możemy wykorzystywać dane osobowe do wysyłania ważnych powiadomień, takich jak komunikaty dotyczące rejestracji, transakcji oraz zmian w warunkach, zasadach i polityce firmy Reverse Case i/lub do innych celów wewnętrznych.

W celu dostarczenia żądań użytkownika

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu dostarczenia produktów, treści lub usług, o które użytkownik prosi. Jeżeli użytkownik weźmie udział w loterii, konkursie lub podobnej promocji firmy Reverse Case, możemy wykorzystać jego dane osobowe w celu administrowania taką promocją.

Aby poprawić jakość naszych usług

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do przeprowadzania audytów, analiz danych i badań w celu ulepszenia produktów, treści i usług firmy Reverse Case.

Aby przedstawić oferty, które mogą być interesujące dla użytkownika

Możemy skontaktować się z użytkownikiem, aby zaoferować mu dodatkowe produkty, treści lub usługi firmy Reverse Case lub innej firmy, które mogą go zainteresować.

Podstawa prawna, na której przetwarzamy Twoje dane osobowe

GDPR wymaga, aby podmioty gromadzące dane, takie jak Reverse Case, posiadały podstawę prawną do wykorzystywania danych osobowych mieszkańców UE. W związku z tym niniejsza sekcja ma zastosowanie do wszelkich takich danych osobowych gromadzonych przez Reverse Case.

Firma Reverse Case wykorzystuje udostępnione przez użytkownika dane osobowe do dostarczania użytkownikowi wysokiej jakości produktów, treści i usług zgodnie z jego żądaniem, do wysyłania ważnych powiadomień oraz do celów wewnętrznych, takich jak audyt, analiza danych i badania, aby zapewnić użytkownikowi informacje potrzebne do podejmowania najbardziej świadomych decyzji dotyczących zakupu technologii.

Możemy również wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu oferowania mu produktów, treści lub usług, które mogą go zainteresować, w oparciu o jego zainteresowania lub preferencje, którymi się z nami podzielił, a także udostępniać jego dane osobowe zewnętrznym sponsorom treści, wydarzeń i innych usług lub ofert.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest jego zgoda. W pewnych okolicznościach możemy w inny sposób przetwarzać dane osobowe użytkownika, jeśli Reverse Case ma w tym uzasadniony interes, a Reverse Case nie narusza żadnych praw i wolności użytkownika.

Gdy Reverse Case przetwarza dane osobowe użytkownika dla uzasadnionych interesów Reverse Case, Reverse Case rozważy i zbilansuje wszelkie potencjalne skutki dla użytkownika i jego praw wynikających z ochrony danych i wszelkich innych odpowiednich przepisów prawa. Nasze uzasadnione interesy biznesowe nie są nadrzędne w stosunku do interesów użytkownika. Reverse Case nie będzie wykorzystywać danych osobowych użytkownika w okolicznościach, w których prawa i wolności użytkownika przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami, chyba że uzyskamy zgodę użytkownika lub jesteśmy w inny sposób zobowiązani lub dopuszczeni przez prawo.

Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe innym podmiotom

Reverse Case może udostępniać dane osobowe użytkownika w celu dostarczania treści i usług z naszych witryn, firm stowarzyszonych i stron trzecich, które mogą zainteresować użytkownika, w tym treści sponsorowanych i wydarzeń, w celu prowadzenia działalności biznesowej oraz w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi procesami prawnymi.

Jeżeli użytkownik jest rezydentem UE, Reverse Case będzie udostępniać jego dane osobowe stronom trzecim spoza sieci wydawniczej Reverse Case tylko za jego zgodą.

W przypadku treści i usług, które mogą zainteresować użytkownika lub których użytkownik zażąda

Jak wspomnieliśmy powyżej, dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane w ramach sieci wydawniczej Reverse Case Publishing Network w celu dostarczenia użytkownikowi informacji o produktach, treści i usługach, które mogą go zainteresować, oraz w wewnętrznych celach analitycznych i rozwoju działalności (patrz „Sieć wydawnicza Reverse Case” powyżej).  Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim w celu dostarczania treści sponsorowanych przez strony trzecie lub innych usług, o które użytkownik prosi (patrz „Treści i wydarzenia sponsorowane przez strony trzecie” poniżej).

Na potrzeby działalności biznesowej

Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim, z którymi zawarliśmy umowy w celu wspierania działań biznesowych Reverse Case, w tym dostawy, realizacji zamówień, przetwarzania płatności, wdrażania poczty elektronicznej, zarządzania listami rezerwowymi i przetwarzania danych.

W przypadku treści i wydarzeń sponsorowanych przez strony trzecie

Firma Reverse Case współpracuje ze sponsorami będącymi stronami trzecimi w celu udostępnienia naszym użytkownikom dużej biblioteki treści, takich jak białe księgi, profesjonalne wydarzenia (na żywo lub online), a także inne usługi lub oferty.  W zamian za dostęp do takich ofert możemy poprosić o przekazanie nam danych osobowych w ramach rejestracji.

Możemy wykorzystać dane osobowe użytkownika w celu wysłania mu oferty, o którą prosi. Ponadto dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane sponsorowi (sponsorom) oferty w celu komunikowania się z użytkownikiem w sprawie oferty, a także dodatkowych produktów, treści lub usług, które mogą być dla użytkownika interesujące.  Należy pamiętać, że po udostępnieniu danych osobowych sponsorowi, do danych osobowych użytkownika będą miały zastosowanie zasady ochrony prywatności sponsora, w tym informacje o sposobie rezygnacji w przyszłości.

Gdy Użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, możemy udostępniać informacje, które zbieramy od Użytkownika, takie jak adres e-mail (w postaci zaszyfrowanej, pseudonimizowanej), adres IP, informacje o przeglądarce lub systemie operacyjnym Użytkownika, naszemu partnerowi LiveRamp. LiveRamp wykorzystuje te informacje do tworzenia kodu identyfikacyjnego online w celu rozpoznania użytkownika na jego urządzeniu. Kod ten nie zawiera żadnych danych osobowych umożliwiających identyfikację Użytkownika i nie może być wykorzystany do ponownej identyfikacji Użytkownika. Umieszczamy ten kod w naszym pliku cookie i zezwalamy na jego wykorzystanie do celów reklamy internetowej i wielokanałowej. Kod ten może być udostępniany naszym partnerom reklamowym i innym firmom reklamowym na całym świecie w celu umożliwienia wyświetlania treści opartych na zainteresowaniach lub ukierunkowanych reklam w całej sieci użytkownika (np. w Internecie, w poczcie e-mail, na urządzeniach połączonych, w aplikacjach itp.) ). Te osoby trzecie mogą z kolei wykorzystywać ten kod do łączenia informacji demograficznych lub opartych na zainteresowaniach, które podałeś podczas interakcji z nimi. Użytkownik ma prawo do wyrażenia wyboru co do udostępniania tych danych firmie LiveRamp w powyższych celach, tworzenia tego kodu lub udostępniania go naszym partnerom reklamowym.

Odwiedzający z UE/EOG, Wielkiej Brytanii zostaną poproszeni o wyrażenie zgody podczas odwiedzania naszych stron.

Zgodnie z wymogami prawa

Dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane, gdy jest to dozwolone przez prawo lub konieczne do zastosowania się do obowiązujących procedur prawnych.

W przypadku nowego właściciela

W przypadku sprzedaży lub przeniesienia części lub całości własności firmy Reverse Case lub któregokolwiek z jej produktów lub usług, dane osobowe użytkownika zostaną przekazane nowemu właścicielowi.

Międzynarodowe przekazywanie danych

Niniejsza sekcja ma zastosowanie do wszelkich danych osobowych gromadzonych przez Reverse Case od mieszkańców UE.

Jeżeli Reverse Case udostępnia dane osobowe użytkownika w ramach Reverse Case lub jakiejkolwiek innej stronie trzeciej, jak opisano w niniejszej polityce prywatności, a dane osobowe użytkownika będą przekazywane do państwa, które nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej lub EOG, lub uznanym za odpowiednie przez Komisję Europejską, Reverse Case (jako administrator danych/eksporter danych) przeprowadzi takie przekazanie (do podmiotu przetwarzającego dane/odbiorcy danych) tylko wtedy, gdy istnieją odpowiednie zabezpieczenia, takie jak wiążące zasady korporacyjne, standardowe klauzule umowne, zatwierdzone kodeksy postępowania lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji.  Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z inspektorem ds. ochrony danych w firmie Reverse Case (patrz dane kontaktowe poniżej).

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników

Przechowujemy dane osobowe użytkownika przez okres trwania jego relacji biznesowych z nami i przechowujemy je tylko tak długo, jak jest to konieczne dla każdego celu, dla którego je wykorzystujemy, chyba że uzyskaliśmy zgodę użytkownika na wykorzystanie ich w innym lub podobnym celu.

Prawa i preferencje użytkownika

Jeżeli użytkownik poinformuje nas, że chce, aby jego dane osobowe zostały usunięte (jeżeli jest rezydentem UE), lub że nie chce, abyśmy komunikowali się z nim w celach marketingowych, lub w inny sposób ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Reverse Case, możemy zachować pewne podstawowe informacje, aby uniknąć wysyłania niepożądanych materiałów w przyszłości oraz aby zachować zapis jego prośby i naszej odpowiedzi.

Potwierdzanie danych osobowych

Niniejsza sekcja ma zastosowanie do wszelkich danych osobowych gromadzonych przez Reverse Case od mieszkańców UE.

Aby potwierdzić, że Reverse Case przetwarza dane osobowe użytkownika, lub aby uzyskać dostęp, aktualizację lub korektę danych osobowych przechowywanych przez Reverse Case na jego temat, lub aby uzyskać kopię do ponownego wykorzystania do własnych celów, należy wysłać wiadomość e-mail na adres to:privacy@reversecase.com.

Usuwanie danych osobowych użytkownika

Niniejsza sekcja ma zastosowanie do wszelkich danych osobowych zebranych przez Reverse Case od mieszkańców UE.

Jeśli użytkownik chce usunąć swoje dane osobowe, powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: privacy@reversecase.com.

Rezygnacja z komunikacji marketingowej

Jeżeli użytkownik chce, aby firma Reverse Case przestała komunikować się z nim w celach marketingowych, powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: privacy@reversecase.com.

Aby ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych

Jeżeli użytkownik chce w inny sposób ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Reverse Case, powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: privacy@reversecase.com.

Jak możemy pomóc? Kontakt

Pytania, wątpliwości lub skargi:

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub skarg dotyczących praktyk firmy Reverse Case w zakresie danych osobowych lub niniejszej Polityki prywatności zachęcamy do skontaktowania się z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Jeżeli użytkownik uważa, że poniósł szkodę w wyniku naruszenia jego praw przez firmę Reverse Case zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a firma Reverse Case nie rozpatrzyła jego skargi w rozsądny, wystarczający sposób, każdy mieszkaniec UE może również złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

GDPR@reversecase.com

Informacje zwrotne

Państwa opinie są dla nas ważne. Chętnie poznamy Twoje pomysły, opinie i komentarze dotyczące usług Reverse Case. Prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: privacy@reversecase.com.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek uwag lub pytań związanych z naszą polityką prywatności prosimy o kontakt.
Można się z nami skontaktować pod adresem:
Email: webmaster@reversecase.com