Warunki użytkowania

Przed rozpoczęciem korzystania z witryny należy uważnie przeczytać niniejsze warunki użytkowania. Korzystając z naszej witryny, użytkownik oznacza, że akceptuje niniejsze warunki użytkowania i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami użytkowania, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszej witryny.

Uzależnienie od zamieszczonych informacji i zrzeczenie się odpowiedzialności

Materiały zawarte w naszej witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady prawnej ani innej profesjonalnej porady i nie należy na nich polegać jako na takich.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji zawartych w tej witrynie lub polegania na nich, i w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wyłączamy wszelką odpowiedzialność za straty lub szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z korzystania z tej witryny.

Dostęp do naszej witryny

Dostęp do naszej witryny jest dozwolony tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usług świadczonych na naszej witrynie bez uprzedzenia (patrz poniżej). Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza witryna jest niedostępna w dowolnym czasie lub przez dowolny okres.

Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej w naszej witrynie oraz w materiałach na niej publikowanych. Prace te są chronione prawami autorskimi i umowami na całym świecie. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.

Użytkownik może wydrukować jedną kopię i pobrać fragmenty dowolnej strony (stron) z naszej witryny do użytku osobistego, a także może zwrócić uwagę innych osób w swojej organizacji na materiały zamieszczone w naszej witrynie.

Nie wolno w żaden sposób modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii materiałów, które zostały wydrukowane lub pobrane, a także wykorzystywać ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio oraz innych grafik w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu.

Należy zawsze podawać nasz status (oraz status wszystkich zidentyfikowanych współpracowników) jako autorów materiałów zamieszczonych na naszej stronie.

Nie wolno wykorzystywać żadnej części materiałów zamieszczonych na naszej stronie do celów komercyjnych bez uzyskania na to licencji od nas lub naszych licencjodawców.

Jeśli wydrukujesz, skopiujesz lub pobierzesz jakąkolwiek część naszej witryny z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, Twoje prawo do korzystania z naszej witryny natychmiast wygaśnie i będziesz musiał, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które wykonałeś.

Nasza witryna zmienia się regularnie

Staramy się regularnie aktualizować naszą witrynę i możemy w każdej chwili zmienić jej zawartość. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy zawiesić dostęp do naszej witryny lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Wszelkie materiały znajdujące się w naszej witrynie mogą być nieaktualne w danym momencie, a my nie mamy obowiązku ich aktualizowania.

Nasza odpowiedzialność

Materiały wyświetlane na naszej stronie są udostępniane bez żadnych gwarancji, warunków lub zapewnień co do ich dokładności. W zakresie dozwolonym przez prawo, my i powiązane z nami osoby trzecie niniejszym wyraźnie wyłączamy:

Wszelkie warunki, gwarancje i inne postanowienia, które w przeciwnym razie mogłyby być dorozumiane na mocy ustawy, prawa zwyczajowego lub prawa słuszności.
Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez jakiegokolwiek użytkownika w związku z naszą stroną lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub wynikami korzystania z naszej strony, wszelkich stron internetowych z nią powiązanych oraz wszelkich materiałów na niej zamieszczonych, w tym, bez ograniczeń, wszelką odpowiedzialność za:
utratę dochodów lub przychodów;
utratę działalności gospodarczej;
utratę zysków lub kontraktów;
utratę spodziewanych oszczędności;
utratę danych;
utratę dobrego imienia;
straty czasu zarządczego lub biurowego; oraz za wszelkie inne straty lub szkody dowolnego rodzaju, niezależnie od tego, jak powstały i czy zostały spowodowane czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy lub w inny sposób, nawet jeśli były możliwe do przewidzenia, z zastrzeżeniem, że niniejszy warunek nie stanowi przeszkody w dochodzeniu roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia własności materialnej Kontrahenta ani innych roszczeń dotyczących bezpośrednich strat finansowych, które nie zostały wyłączone w żadnej z kategorii określonych powyżej.
Nie ma to wpływu na naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, ani na naszą odpowiedzialność za świadome wprowadzenie w błąd lub wprowadzenie w błąd co do zasadniczej kwestii, ani na żadną inną odpowiedzialność, która nie może być wyłączona lub ograniczona na mocy obowiązującego prawa.

Informacje o użytkowniku i jego wizytach w naszej witrynie

Przetwarzamy informacje o Tobie zgodnie z naszą polityką prywatności www.reversecase.com/privacy.php. Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie podane przez Ciebie dane są dokładne.

Wirusy, hakerstwo i inne wykroczenia

Nie wolno nadużywać naszej witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym jest ona przechowywana, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z naszą witryną. Nie wolno Ci atakować naszej strony za pomocą ataku typu denial-of-service lub rozproszonego ataku typu denial-of-service.

Naruszając to postanowienie, użytkownik popełnia przestępstwo zgodnie z ustawą Computer Misuse Act 1990. Każde takie naruszenie zgłosimy odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im tożsamość użytkownika. W przypadku takiego naruszenia prawo użytkownika do korzystania z naszej witryny zostanie natychmiast utracone.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane rozproszonym atakiem typu denial-of-service, wirusami lub innymi technologicznie szkodliwymi materiałami, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały będące własnością użytkownika w związku z korzystaniem z naszej witryny lub pobieraniem jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na niej lub na stronach z nią powiązanych.

Linki z naszej witryny

W przypadku, gdy nasza witryna zawiera łącza do innych witryn i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, łącza te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nie ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. Po wejściu na stronę internetową za pośrednictwem naszej witryny radzimy sprawdzić warunki korzystania z niej oraz politykę prywatności, aby zapewnić zgodność z przepisami i określić sposób wykorzystania informacji o użytkowniku.

Jurysdykcja i prawo właściwe

Sądy międzynarodowe będą miały niewyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich roszczeń wynikających z lub związanych z wizytą na naszej stronie.

Niniejsze warunki użytkowania oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub w związku z nimi, ich przedmiotem lub formą (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu międzynarodowemu i są interpretowane zgodnie z nim.

Zmiany

Możemy w każdej chwili zmienić niniejsze warunki korzystania z serwisu poprzez wprowadzenie zmian na tej stronie. Użytkownik powinien od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby zapoznać się z wprowadzonymi przez nas zmianami, ponieważ są one dla niego wiążące. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszych warunkach użytkowania mogą zostać zastąpione przez postanowienia lub informacje opublikowane w innym miejscu naszej witryny.

Twoje zastrzeżenia

Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące materiałów, które pojawiają się w naszej witrynie, prosimy o kontakt pod adresem contact@reversecase.com.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny.